Všeobecné obchodní podmínky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku vyhlašuje

  společnost Beneš & Michl s.r.o., se sídlem Plzeň, Masarykova 91, PSČ 301 00 IČ 280 46 234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 22671

 

 

jako „Provozovatel"

 

tyto

Všeobecné obchodní podmínkyČl. 1

Úvodní ustanovení


1.1 Společnost Beneš & Michl, s.r.o. (dále jen Provozovatel) je provozovatelem internetového Portálu umístěného na webové adrese www.praceprace.cz (dále jen Portál). Portál je provozován za účelem provozování služeb - inzerce nabídky a poptávky po pracovních příležitostech, inzerce brigád, krátkodobých pracovních poměrů, pracovních míst pro osoby s těžším zdravotním postižením a/nebo osoby zdravotně znevýhodněné, poskytování souvisejících služeb, zajištění plošné inzerce - reklamy.

1.2 Portál rovněž umožňuje vyhledávání inzerce pracovních příležitostí z pracovních serverů registrovaných na Portálu nebo jiných pracovních serverů, jejichž inzerce je vyhledávána robotem.

1.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují podmínky provozu Portálu a stávají se podstatnou součástí všech smluv, které budou uzavřeny v období po termínu účinnosti těchto VOP mezi Provozovatelem a Objednatelem, pokud nebude smluvními stranami užití těchto VOP vyloučeno.

1.4 Tyto VOP jsou všem obchodním partnerům Provozovatele k dispozici na webových stránkách Provozovatele www.praceprace.cz.

1.5 Objednatel není oprávněn bez předchozího a výslovného souhlasu Provozovatele vyloučit platnost těchto VOP nebo jejich části.

 

Čl. 2

Registrace pracovního serveru na PrácePráce

 

2.1 Každý pracovní server může být zaregistrován pouze jednou. Registrace na PrácePráce a zařazení nabídek práce pracovních serverů do výsledků vyhledávání je možné pouze při splnění následujících podmínek:

 

 1. Inzerce na pracovním serveru musí být zpoplatněna, v opačném případě musí provozovatel ručit za obsah nabídek práce.

 2. Pracovní server umožňuje online vkládání nabídek zaměstnání a brigád.

 3. Provozovatel pracovního serveru není agenturou práce.

 4. Provozovatel nezveřejňuje inzerci, která je v rozporu s právními předpisy České republiky, s dobrými mravy, vulgárního, erotického nebo podvodného charakteru nebo diskriminační povahy.

 5. Pracovní portál provozovatele splňuje kvalitativní podmínky odpovídající významu vyhledávače PrácePráce.

 6. Jednotlivé nabídky práce musí být umístěny na samostatných odkazech s unikátní URL adresou.

 7. Pod jedním IČ je možné zaregistrovat do PrácePráce více pracovních serverů v případě, že jednotlivé pracovní servery mají samostatné domény 2. řádu.


 

2.2 Pracovní server musí mít přístupný soubor formátu XML, který souvisí s obsahem služeb poskytovaných na základě těchto VOP a splňuje požadavky uvedené v bodu 2. 3. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.3 Požadavky pro XML soubor jsou následující:

 

 1. XML soubor musí obsahovat aktuální a pravdivé informace.

 2. XML soubor nesmí obsahovat nabídky práce a brigád z úřadů práce ČR.

 3. XML soubor nesmí obsahovat nabídky práce a brigád převzatých z jiných pracovních serverů.

 4. URL jednotlivých nabídek práce a brigád nesmí být přeměrováno na HP či jakoukoliv jinou adresu.

 5. XML neobsahuje inzerci, která je v rozporu s právními předpisy České republiky, s dobrými mravy, vulgárního, erotického nebo podvodného charakteru nebo diskriminační povahy.

 6. Obsah pracovní pozice v XML odpovídá přesně obsahu pozice, na kterou směřuje URL.

 

2.4 Technická specifikace XML souboru je podrobně popsána na webové adrese www.praceprace.cz/xml.

2.5 Pracovní server není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění pracovním serverem zadaných dat prostřednictvím Portálu.

 

2.6 Provozovatel garantuje stahování dat z XML souborů alespoň 5x týdně pouze v tom případě, že uvedený XML soubor jakož i pracovní server splňují požadavky uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. A dále soubor odpovídá technické specifikaci uvedené na webové adrese www.praceprace.cz/xml.

 

2.7 Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci pracovního serveru či zablokovat import XML v těchto případech:

 

 1. Soubor XML nevyhovuje technickým požadavkům uvedených na www.praceprace.cz/xml a nebo požadavkům uvedených v bodu 2. 3. těchto VOP.

 2. Pracovní server nesplňuje požadavky pro registraci viz. bod 2.1. těchto VOP.

 3. V případě bezplatného importu a zobrazování nabídek práce kdykoliv, kdy Provozovatel uzná za vhodné.

 

Čl. 3

Finanční podmínky

 

3.1 Služby jsou ve svém základním rozsahu provozovány bezúplatně. Provozovatel si však vyhrazuje právo služby či její části zpoplatnit, jakož i zpoplatnit nadstandardní služby na Portálu, a to na základě samostatné smlouvy či změny těchto podmínek.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

4.1 Tyto VOP lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze v písemné formě.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy plynoucí ze smluv uzavřených na základě či postupem podle těchto VOP se řídí vždy ve smyslu ustanovení § 262, odst. 1) obchodního zákoníku tímtéž obchodním zákoníkem.

4.3 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni jejich zveřejnění na Portálu.

 

V Plzni dne 6 9. 2010.

 Linkuj.cz | Google.com | Facebook.com | Vybrali.sme.sk